RODO

 

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wypełniając wynikający z Rozporządzenia obowiązek przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IT admin Sp. z o.o. z siedzibą al. Politechniki 4, 93-590 Łódź.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres kontakt@it-admin.pl

 1. Powierzone dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenia usług w ramach zawieranych umów i zleceń;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wykonania działań w ramach jednorazowych prac zleconych;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 1. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • Innym podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi usługami wykonywanymi na rzecz klientów spółki, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia.
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym spółka zleciła np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przechowywania jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.
 1. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres kontakt@it-admin.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.