Funkcjonalności

Kadry Płace systemu ERP enova365

Skutecznie wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

 

Odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie takich informacji jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program umożliwia usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętania istotnych modyfikacji w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, podatków i składek

System enova365 służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Ergonomiczne kalendarze, definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy

Enova365 pozwala definiować dla każdego pracownika indywidualnie rozkłady czasu pracy (również pracę wielozmianową). W prosty sposób można odnotowywać odstępstwa od założonego grafiku bez względu na fakt czy są to obecności, czy też nieobecności. System bezpośrednio współpracuje z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP)

Deklaracje podatkowe, zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Moduł zawiera deklaracje:
-podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1)-zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA)-rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA).System pozwala na eksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Jest również dużym wsparciem podczas procesu obliczania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Wbudowane w aplikacje raporty ułatwiają przygotowanie deklaracji takich jak Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie personelem, oceny pracownicze

Moduł aplikacji ułatwia pracę działu HR. Usprawnia proces oceny pracowników w różnych przedziałach czasowych oraz ewidencjonowanie ich kursów i szkoleń. Dzięki aplikacji planowanie oraz proces rekrutacyjny, od samej rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie jest dużo łatwiejszy. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

 • W procesach kadrowych firmy, szczególnie przy dużej liczbie zatrudnionych pracowników, kluczowe znaczenie ma szybkość wprowadzania danych i dostęp do nich nawet przy kilkutysięcznej bazie. enova365 wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prowadzenie czynności wynikających z ustawowych obowiązków pracodawcy.
  Prowadzenie kartotek pracowniczych wraz z odbytymi szkoleniami, pozwala szybko odnaleźć potrzebne w firmie kompetencje lub określić je na potrzeby rekrutacji.”
  Joanna Walentek - kierownik projektu Kadry i Płace

Księgowość systemu ERP enova365

Jest to nowoczesny moduł dla księgowych pozwalający ewidencjonować dokumenty, tworzyć deklaracje lub sprawozdania bieżące i okresowe. Ułatwia codzienną pracę, zamykanie miesiąca lub roku obrachunkowego. Głównym atutem modułu jest sprawna i kompleksowa kontrola procesów, które odbywają się w firmie oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych przedsiębiorstwa. Wszystkie procesy są w pełni zautomatyzowane oraz gwarantują ciągłość zaksięgowanych informacji.

 

Deklaracje

Zaliczki na podatek dochodowy, liniowy, CIT-8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zestawienia księgowe. Istnieje również możliwość stworzenia eDeklaracji, która jest opatrzona podpisem kwalifikowanym / niekwalifikowanym oraz wysłania do elektronicznego systemu podatkowego.

Schematy księgowe, bufor księgowy

Są to mechanizmy, które automatyzują sporządzanie dekretów księgowych dla różnych dokumentów. Swego rodzaju notatnikiem jest bufor księgowy. Pozwala on na ewidencjonowanie dokumentów i zapisów księgowych. Mogą one mieć różne statusy np. „wprowadzony” lub „dokument do wyjaśnienia” pozwala to efektywniej zarządzać danymi w systemie. Ponadto bufor pozwala na zapisy w wielu okresach sprawozdawczych.

Dziennik, ewidencja dokumentów

Pozwala na zapisy księgowe wg jednego dziennik lub sub-dziennika, które tworzą grupy dokumentów wybranego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.). Automatyczne przeksięgowanie danych do dziennika umożliwia funkcja jaką jest ewidencja dokumentów.

Handel

Moduł gwarantuje pełną obsługę z zakresu ofertowania, ewidencji zamówień, wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży, czy też obsługi magazynu. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów oraz eliminuje ryzyko pomyłki. Pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie należności i zobowiązania. W jednym miejscu można znaleźć szczegóły wszystkich ofert i zamówień. Magazyn, jako elastyczne narzędzie, można dostosować do potrzeb firmy i branży, w jakiej działa.

Kartoteka kontrahentów, karty towarów i usług

Kartoteka kontrahentów pozwala na przechowywanie danych o kontrahentach, bankach czy też urzędach. Na karcie kontrahenta łatwo dostępne są podstawowe dane o kliencie oraz wiele innych informacji tj. warunki handlowe, numery rachunków bankowych, osoby kontaktowe.

Karta towaru posiada podstawowe informacje o danym towarze lub usłudze, można zdefiniować listę kodów kreskowych lub indywidualne jednostki miar. System pozwala na stworzenie listy zamienników oraz wyświetlanie wszystkich danych, które tyczą się transakcji związanych z produktem.

Dokumenty

Dostępne jest wiele rodzajów dokumentów; sprzedaży (np. faktury, paragony, faktury korygujące, proforma), magazynowe (WZ, PZ, RW, PW, MM), handlowe(np. dokumenty zakupu, oferty, zamówienia). Dodatkowo istnieje możliwość definiowania nowego, unikalnego typu dokumentów, które mogą być wystawiane według zdefiniowanych w systemie sekwencji. System pozwala na rejestracje stałych umów oraz tych, które są fakturowane okresowo.

Magazyn

Program standardowo umożliwia obsługę dokumentów magazynowych. Można ręcznie lub automatycznie wystawiać dokumenty typu: WZ, PZ, PW, RW, MM, kompletacja, inwentaryzacja, itp. Moduł obsługuje wiele magazynów, dając jednocześnie możliwość filtrowania wg wybranych magazynów.

Deklaracje intrastat, raporty

Na podstawie dokumentów, które znajdują się w systemie można wygenerować deklaracje Instant i zapisać ją w pliku. Aplikacja udostępnia zestaw raportów sprzedaży np. sprzedaż wg kontrahentów lub towarów i usług. Dodatkową funkcjonalnością jest generowanie własnych, personalizowanych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, tworzenia indywidualnych list. Przygotowane dane w prosty sposób można wyeksportować do MS Excel oraz poddawać dalszej obróbce.

Definiowane uprawnienia

Danym użytkownikom można ograniczyć uprawnienia do zarządzania poszczególnymi dokumentami (np. dany operator może wystawić fakturę sprzedaży, ale nie może wystawić faktury zakupu). Klient może również posiadać swojego jednego zdefiniowanego operatora, który go obsługuje (np. podział pomiędzy handlowcami).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

enova365 współpracuje z takimi drukarkami fiskalnymi jak drukarki firmy POSET, Elzab, Innova i Novitus. W podstawowej wersji system kooperuje również z kolektorami danych firmy SKK. Podczas wdrożenia można również oprogramować inne urządzenia.

CRM

Aplikacja jest niezwykle przydatna podczas kreowania, zarządzania oraz podtrzymywania relacji z klientem. Idealnie sprawdzi się w każdej firmie – nie ma tu znaczenia wielkość, profil czy branża w jakiej działa przedsiębiorstwo. Użytkownik posiada łatwy dostęp do informacji o kontrahencie oraz historii kontaktów. Moduł pozwala na sprawną organizację przedsiębiorstwa, delegowanie zadań oraz weryfikację stanu ich realizacji. Wspomaga tworzenie trwałej relacji z klientem, a co za tym idzie, przyczynia sie do budowania profesjonalnego wizerunku firmy.

Kontrahenci i wizytówki

Kontrahenci umożliwia tworzenie listy klientów. W prosty i przejrzysty sposób daje wgląd do wszystkich zebranych informacji o kontrahencie.
Wizytówki funkcjonalność wykorzystywana do ewidencji relacji z potencjalnymi przyszłymi kontrahentami. Wizytówkę można przekształcić w kartotekę klienta jednocześnie zachowując historie kontaktów.

Zdarzenia, zadania, moje zadania

Moduł CRM udostępnia możliwość przypisywania do danego klienta historii kontaktu oraz planowanych w późniejszym czasie działań. Mechanizm kolorowania pozwala wyróżnić poszczególne zdarzenia lub zadania dzięki czemu lista staje się bardziej czytelna. Dodatkowo można również stworzyć listę zadań, które zostały przyporządkowane danemu operatorowi, a także te które przydzielił on innym użytkownikom systemu.

Zasoby, teczki, załączniki

Zasoby są listą, która wspiera zarządzanie środkami trwałymi firmy (np. maszyny, wyposażenie). Natomiast teczki to odzwierciedlenie papierowych teczek, można w nich gromadzić informacje na dowolny temat. W teczce mogą zawierać się elementy znajdujące się w różnych miejscach w systemie. Załączniki – umożliwiają przechowywanie i archiwizowanie plików powiązanych z kontrahentami. Mogą mieć one dowolny format (.pdf,.doc,.xml,.jpg,.png.).

Kreatory

Narzędzie pozwala na wprowadzenie przy pomocy jednego okna danych do kilku miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia między zakładkami lub modułami. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.

Workflow

Automatyzuje procesy biznesowe, które zachodzą w innych modułach enova365. Porządkuje również zadania przypisane do danych użytkowników. Pracownicy otrzymują informacje o terminach I zadaniach jakie należy wykonać. Dobrze zdefiniowany proces angażuje osoby decyzyje, które w prosty sposób mogą akceptować dalsze poczynania co za tym idzie eliminuje to przestoje I ewedntualne błędny poczas realizacji zadania. Moduł przyspiesza przeływa danych pomiędzy działami firmy oraz ludźmi, którzy w niej pracują. W widoczny sposób zmniejsza pracochłonność obsługi ważnych czynności.

Edytor procesu

W prosty sposób można stworzyć wzorcowy proces przy wykorzystaniu edytora procesu enova365 Workflow Designer. Operator systemu przeciągając z paska narzędzi element do obszaru roboczego otrzymuje wygenerowaną przez aplikacje konfigurację. enova365 pozwala również dołączyć kolejne elementy za pomocą strzałek co za tym idzie umożliwia zaprojektowanie rozbudowanego procesu w formie graficznej.

Harmonogram zadań

Narzędzie dzięki, któremu realizowane przez operatora zadania będą wywoływane w określonym czasie. Doskonałym tego przykładem jest automatyczny import kursów walut o wskazanej godzinie, bądź analiza niezapłaconych faktur I wysyłanie informacji do kontrahentów drogą mailową z informacją o należnościach.

DMS

Document Managment System jest to zestaw narzędzi, który wspiera ewidencję dokumentów oraz ich przechowywanie i porządkowanie. W ofercie jest również funkcjonalność OCR (Optical Character Recignition) czyli aplikacja, która rozpoznaje znaki, teksty w plikach graficznych oraz pliki PDF. Po zastosowaniu mechanizmów rozpoznawczych istnieje możliwość przeszukiwania plików według ich treści.

Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe do enova365 pozwalają na rozbudowę systemu o dodatkowe funkcjonalności. Dają możliwość dopasowania oprogramowania do szczególnych wymagań klienta, a także dostosowania do specyfiki wielu branż.

Elektroniczne wyciągi bankowe

Automatycznie zaczytują dane do enova365, które są dostępne z poziomu bankowości elektronicznej (strony banku) w formie pliku elektronicznego. Informacje pobierane są do Ewidencji Środków Pieniężnych jako raporty, które zawierają wszystkie wpłaty i wypłaty. Co ważne, zobowiązania oraz należności są automatycznie rozliczane na podstawie zgodności numerów dokumentów. Funkcjonalność ta zdecydowanie pozwala zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć nakłady pracy osób odpowiedzialnych za obsługę wyciągów bankowych.

Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra

Pozwala bezpośrednio z systemu drukować naklejki na taśmach samoprzylepnych. Przykładowe etykiety są już zdefiniowane w standardowej wersji, można je również odpowiednio modyfikować. Użytkownik otrzymuje łatwy dostęp do wydruków z trzech poziomów:

 • menu wydruków
 • formularzu
 • na liście

Harmonogram zadań

Funkcjonalność, która cyklicznie weryfikuje, czy w bazie istnieją zadania do wykonania. Jeżeli takowe się pojawiły, system je wskazuje oraz przygotowuje harmonogram, według którego będą one wywoływane. Przykładowe zadania wykonywane przez moduł:

 • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników
 • generowanie raportów okresowych
 • przypomnienie o zbliżającym się terminie końcowym
 • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych
 • automatyczna aktualizacja kursu walut

Praca na wielu bazach

Udostępnia możliwość zarządzania wieloma bazami w ramach jednej licencji enova365 (np. biuro rachunkowe, firmy outsourcingowe, przedsiębiorcy, którzy są właścicielami kilku firm). Możliwa jest archiwizacja, konwersja oraz aktualizacja wskaźników wielu baz danych jednocześnie. Użytkownik może nadawać uprawnienia i dostępy na zdefiniowanych poziomach odpowiednim operatorom. Program generuje grupowe raporty na liście analizy. Pozwala również na „hurtowe” tworzenie eDeklaracji.

CRM Outlook

Pozwala wyeksportować wiadomości z poczty Outlook do enova365 co przyśpiesza oraz usprawnia proces ewidencji kontaktów z klientami dodatkowo tworzy pełną historię wiadomości. Daje możliwość przetwarzania w późniejszych etapach zapisanych wiadomości w systemie, a zatem umożliwia ich wykorzystywanie w innych modułach enova365.

więcej

Poza wymienionymi powyżej modułami, dodatkowymi elementami systemu enova365 są jeszcze:

 1. enova365 Pracownicy Eksportowi.
 2. enova365Pracownicy Uczelni
 3. enova365 Pracownicy Koszty Projektów
 4. enova365 4Trans (Tachoscan)
 5. enova365 Czas Pracy (import z XML)
 6. enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
 7. enova365 Import/Eksport RCP
 8. enova365 Zbiorcza Edycja Czasu
 9. enova365 Analizy MS Excel
 10. enova365 Jednostki Bużetowe
 11. enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe
 12. enova365 Importy Księgowe
 13. enova365 Eksporty Księgowe
 14. enova365 Platforma Managera
 15. enova365 eFakturaKIR (invooclip)
 16. enova365 eFaktura GreenMail24
 17. enova365 EDI
 18. enova365 SMS
 19. enova365 e-mail

Więcej informacji na temat funkcjonalności powyższych modułów oraz pozostałych dodatkowych funkcjonalnościach dostępne po kontakcie z naszą firmą.