Kadrowo-płacowe

Szkolenie Kadry i Prawo Pracy skierowane jest do tych, którzy chcieliby poznać solidne podstawy teoretyczne zagadnień Prawa Pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego trenera będącego jednocześnie doradcą dla wielu firm w zakresie prowadzenia dokumentacji i przygotowania firmy do kontroli ze strony różnych organów kontrolnych.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

W ramach godzin edukacyjnych omówimy:

 • Stosunek pracy
  • Charakter prawny stosunku pracy
  • Rodzaje umów o pracę
  • Zasady nawiązywania stosunku pracy
  • Rozwiązywanie umów o pracę
 • Umowy cywilnoprawne, a stosunek pracy
 • Wynagrodzenia za pracę
  • Ustalanie wynagrodzenia
  • Formy wypłaty
  • Składniki wynagrodzenia
  • Ochrona wynagrodzenia
  • Potrącenia z wynagrodzeń
  • Wynagrodzenie za okres choroby
  • Wynagrodzenia za urlop
  • Odprawa rentowa lub emerytalna
  • Odprawa pośmiertna
 • Zasady odpowiedzialności pracownika
  • Odpowiedzialność porządkowa
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za powierzone mienie
 • System rekrutacji i selekcji pracowników
  • Rekrutacja i selekcja
  • Etapy doboru pracownika
  • Źródła pozyskiwania pracowników
  • Charakterystyka metod i typów rekrutacji
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Dokumenty ubezpieczeniowe
  • Deklaracje ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe
  • Fundusz pracy
  • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Obowiązki pracodawcy
  • Organizacja pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja, mobbing
  • Szkolenia pracowników
  • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Obowiązki pracownika
 • Deklaracje podatkowe
  • Rodzaje i sposoby obliczania podatków
  • Zasady sporządzania deklaracji podatkowych

Jest to szkolenie czysto praktyczne z wykorzystaniem systemu enova. Uczestnicy zajęć mają możliwość ugruntować swoją wiedzę teoretyczną i zastosować ją w praktycznych ćwiczeniach zaczerpniętych „z życia”.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

W ramach godzin edukacyjnych omówimy:

 

 • Zasady obsługi programu kadrowo-płacowego
 • Tworzenie nowych podmiotów
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników
 • Zatrudnianie pracowników
 • Wprowadzanie danych do umów o pracę oraz cywilnoprawnych
 • Dodawanie i rozliczanie urlopów
 • Dodawanie i rozliczanie przerw chorobowych
 • Rozliczanie innych dodatków
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Tworzenie wydruków kadrowych
 • Tworzenie wydruków płacowych
 • Generowanie zestawień i podsumowań
 • Współpraca z programem Płatnik ZUS
 • Generowanie deklaracji podatkowych
 • Współpraca z MS Word

Kurs łączy teorię dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych (od podstaw) z praktycznym zastosowaniem w programie Płatnik ZUS.

 

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

W ramach godzin edukacyjnych omówimy:

 

 • Zasady naliczania składek ZUS
  • obowiązkowe i dobrowolne składki płatnika
  • obowiązkowe i dobrowolne składki ubezpieczonego
 • Rodzaje i wysokość obowiązujących składek ZUS
 • Naliczanie składek za pracowników
 • Naliczanie składek osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Pobranie i instalacja programu Płatnik
 • Zasady obsługi programu Płatnik
 • Wprowadzanie danych płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonego
 • Wprowadzanie danych o ubezpieczonych członkach rodziny
 • Wprowadzanie danych do deklaracji zgłoszeniowych
 • Wprowadzanie danych do deklaracji rozliczeniowych
 • Tworzenie zestawów
 • Korygowanie deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe
 • Drukowanie i wysyłanie deklaracji